Mega Church

Week One “Love”  Watch | Listen

Week Two “Power”  Watch | Listen

Week Three “Forgiveness”  Watch | Listen

Week Four “Healing”  Watch | Listen

Week Five “Disobedience”  Watch | Listen

Week Six “Serving”  Watch | Listen

Week Seven “Community”  Watch | Listen

Week Eight “Generosity”  Watch | Listen