Ripe Or Rotten

Week One “Love”  Watch | Listen

Week Two “Joy”  Watch | Listen

Week Three “Peace”  Watch | Listen

Week Four “Patience”  Watch | Listen

Week Five “Kindness”  Watch | Listen

Week Six “Goodness”  Watch | Listen

Week Seven “Faithfulness”  Watch | Listen

Week Eight “Gentleness”  Watch | Listen

Week Nine “Self Control”  Watch | Listen